Czym jest dowód księgowy i jakie są jego rodzaje?

Zapisy z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r podają, że podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane też dowodami źródłowymi. W zawartość dowodu księgowego wlicza się sześć konkretnych warunków, które powinien zawierać:

 • rodzaj dowodu i jego numer identyfikacyjny
 • określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej
 • datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu
 • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów
 • opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych
 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych

Rodzaję dowodów księgowych:

 • wewnętrzne – czyli dokumenty dotyczące operacji gospodarczych przeprowadzanych wewnątrz jednostki
 • zewnętrzne obce – czyli potwierdzenia zawarcia transakcji otrzymane od kontrahentów
 • zewnętrzne własne – czyli przekazywane kontrahentom w oryginale

Dowody księgowe można podzielić również ze względu na ich cel wystawienia oraz ich przeznaczenie:

 • dowody zbiorcze – służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione
 • dowody zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego
 • dowody korygujące – korygują poprzednie zapisy