Co musi znaleźć się w umowie o pracę ?

W życiu prawie każdego człowieka nadchodzi ten dzień, gdy po przejściu, często długiego procesu rekrutacji, przychodzi ten wyczekiwany przez nas moment – podpisanie umowy o pracę. Ale czy wiemy co powinno znaleźć się w treści umowy i jakie są obowiązki obu stron umowy po jej podpisaniu ?

Warto wiedzieć co w umowie znaleźć się musi, ponieważ na jej podstawie możemy dochodzić swoich praw w Sądzie Pracy.

Niezależnie od formy umowy o pracę ( na czas próbny, określony, nieokreślony) wymaga ona formy pisemne. W umówię muszą się znaleźć następujące elementy:

 

 1. Strony umowy
 2. Miejsce wykonywania pracy
 3. Data zawarcia umowy o pracę
 4. Rodzaj pracy
 5. Rodzaj umowy
 6. Wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia
 7. Wymiar czasu pracy
 8. Termin rozpoczęcia pracy

 

Dodatkowo w przeciągu 7 dni pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o:

 1. Obowiązującej pracownika normie dobowej i tygodniowej;
 2. Częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę;
 3. Wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego;
 4. Obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 5. Układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, terminie i czasie wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest również:

 1. Szkolenie BHP – pracodawca ma obowiązek przeszkolić nas z zasad BHP obowiązujących w firmie i na stanowisku pracy
 2. Badania lekarskie – przypominamy, że pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania lekarskie, dopuszczające do go wykonywania pracy określonej w umowie.

 

A jakie ma obowiązki pracownik po podpisaniu umowy?

 

Dostarczenie historii zatrudnienia i wykształcenia – pracodawca nie ma obowiązku upominania się o te dokumenty u pracownika. W razie ich nie dostarczenia wyliczy on urlop w wymiarze podstawowym – 20 dni – obliczonym proporcjonalnie do czasu rozpoczęcia pracy. Dlatego jeżeli przysługuje nam urlop w wymiarze 26 dni, warto dostarczyć powyższe dokumenty do działu kadr aby uzyskać prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego.