Jak rozliczyć fakturę za usługi hotelowe?

Przedsiębiorcy podczas delegacji służbowych muszą przemieszczać się po kraju oraz świecie.  Czy w związku z zakupem usług hotelowych można zaliczyć takie wydatki do kosztów uzyskania przychodu? Istnieją dwie kategorie sytuacji:

  1. podróż służbowa krajowa
  2. podróż służbowa zagraniczna

Podatnik zakupuje usługę hotelową na terytorium Polski. Przedsiębiorca otrzymuje fakturę VAT ze stawką VAT 8%, a ustawa o VAT mówi, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Są jednak wyjątki i jednym z wyjątków jest właśnie usługa hotelowa. Art. 88 ust. 1 pkt 4 mówi:

„Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:

(…) usług noclegowych i gastronomicznych”

W związku z tym podatnik nabywający usługę hotelową na terenie Polski, całą wartość faktury VAT brutto księguję do kolumny 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Podatnik zakupujący usługę hotelową w podróży służbowej zagranicznej musi ją  udokumentować  fakturą. W pierwszej kolejności musi się zastanowić czy zakup takiej usługi będzie dla polskiego podatnika importem usług. Jednym z warunków aby transakcja była u podatnika nabywającego usługę jest miejsce opodatkowania na terytorium kraju nabywcy usługi. W przypadku usług hotelowych zgodnie z art. 28e opodatkowanie takiej usługi następuje w kraju sprzedawcy usługi.

„Art. 28e. Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.”

Zatem pozostaje jedynie zaksięgować do kolumny 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów wartość takiej faktury w kwocie brutto. Faktury wystawione w walucie obcej przeliczamy na PLN wg kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.