Rozłożenie zaległości podatkowej na raty

Na wniosek przedsiębiorcy naczelnik urzędu skarbowego może rozłożyć zaległość podatkową na raty. Bardzo istotne jest to, aby wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej zawierał uzasadnienie. W uzasadnieniu należy wykazać, jakiś ważny dla firmy interes lub interes publiczny przemawia za rozłożeniem zaległości podatkowej na raty. Podatnik musi wskazać we wniosku na ile rat chce, aby naczelnik rozłożył mu zaległość. Wskazanie ilości rat, nie jest oczywiście wiążące dla naczelnika, ale podanie wiarygodnej ilości rat, które będą odpowiadać stanowi faktycznemu i uzasadnienie z pewnością będą przemawiać na korzyść podatnika.

We wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej należy podkreślić tymczasowość sytuacji, czyli brak możliwości zapłaty podatku. Podkreślić należy, że zdarzenie losowe, które najlepiej nie przemawiają za winą podatnika oraz wyróżnić, jeżeli ma takie miejsce wyższy interes publiczny np. nie rozłożenie na raty zaległości podatkowej może wiązać się ze zwolnieniem pracowników, którzy stracą pracę i nie będą płacili podatków,  nie osiągając dochodów, a co za tym idzie Skarb Państwa ucierpi, płacąc im zasiłki dla bezrobotnych. Warto postarać się, aby załączyć jak najwięcej dokumentów potwierdzających, że twierdzenia zawarte w uzasadnieniu są prawdziwe.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o rozłożenie zaległości podatkowej na raty należy je płacić wraz z odsetkami w terminach wyznaczonych przez naczelnika. W przypadku dalszych opóźnień w płaceniu terminowym rat, wniosek zostanie cofnięty i podatnik będzie musiał uregulować należność w dniu właściwym sprzed podjęcia decyzji.