Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Wypadki losowe mogą przydarzyć się każdemu. W ramach ubezpieczenia opłacanego przez pracodawców zatrudnionym przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu chorób zawodowych i wypadków przy pracy. Wypadki losowe mogą przydarzyć się każdemu, w związku z czym warto znać swoje prawa w tym zakresie.

Przysługujące świadczenia

Jeżeli zdarzenie losowe zostanie uznane za wypadek przy pracy, zatrudnionemu lub jego rodzinie przysługuje możliwość skorzystania z szeregu świadczeń. Jest możliwość wypłacenia świadczeń z funduszu wypadkowego jednorazowych o charakterze krótkoterminowym, a także należności, które będą powtarzać cyklicznie, o specyfice emerytalno-rentowej. Zaliczają się do nich: zasiłek chorobowy, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu szczepień ochronnych i stomatologii oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Wypadek przy pracy

Zdarzenie musi być nagłe, powodowane przyczyną zewnętrzną, musi ono pozostawać w związku z pracą i powodować śmierć lub uraz. Ustawodawca w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dokładnie określa przesłanki, które muszą zaistnieć aby dane zdarzenie uznać za wypadek przy pracy. Musi to nastąpić „podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika: zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.”. Dodatkowo do kategorii wypadków przy pracy zalicza się także takie same zdarzenia podczas podróży służbowych, jeśli wystąpiły w czasie wykonywania obowiązków pracowniczych.

Wykluczenia od przyznania świadczeń

Warto wiedzieć, że ustawodawca przewiduje sytuacje, w których pracownikowi nie będą przysługiwały świadczenia z tytułu wypadku przy pracy. Pracownik nie otrzyma świadczeń wtedy, gdy zdarzenia, w których wypadek spowodowany był naruszeniem przepisów dotyczących życia i zdrowia, czy pozostawaniem poszkodowanego pod wpływem szeroko rozumianych środków odurzających, a także, gdy nie zostanie przedstawiony protokół powypadkowy lub gdy będzie on zawierał stwierdzenia bezpodstawne.

Postępowanie powypadkowe

Jeżeli stan zdrowia poszkodowanej osoby na to pozwala – ona powinna niezwłocznie poinformować o wypadku swojego pracodawcę. Kodeks pracy jest dokumentem, który dokładnie określa postępowanie w takiej sytuacji. Pracodawca powinien zapewnić niezwłoczne zabezpieczenie miejsca wypadku, a także ustalić przyczyny i przebieg zdarzenia. Ustalenia wynikające z takiego dochodzenia, powinny zostać opisane w protokole powypadkowym, który najpóźniej w przeciągu 14 dni od zdarzenia powinien zostać przekazany poszkodowanemu.